Harav Pinchos Dovid Halevi Horowitz ז”ל הרב ר פנחס דוד הלוי הורוויץ

0
Family getting up:
Rebbetzin SURY HOROWITZ
Wife
Rebbetzin SHAYNA FRANKEL V’YALEPOL
Sister
Rabbi YISROEL ARON HOROWITZ AVAD CHUST
Son
Rabbi YEHOSHUA HOROWITZ ADMOR BOSTON MONSEY
Son
Rabbi YECHIEL MECHEL HOROWITZ ADMOR BOSTON HIGHLAND PARK
Son
Rabbi AVRAHAM HOROWITZ
Son
Mrs. HENCHY FRANKEL
Daughter
Mrs. ESTY MOSTER
Daughter
Mrs. ROCHMY PINTER
Daughter
Mrs. CHANY STERNHILL
Daughter

Listen to the VINnews podcast on:

iTunes | Spotify | Google Podcasts | Stitcher | Podbean | Amazon

Follow VosIzNeias For Breaking News Updates